Integritetspolicy

Integritetspolicy för Mickes Lackservice i Perstorp AB

I denna integritetspolicy för Mickes Lackservice i Perstorp AB förklarar vi hur Mickes Lackservice i Perstorp AB, med organisationsnummer (556630-6212) (Mickes Lackservice i Perstorp AB), hanterar personuppgifter. Denna policy gäller Mickes Lackservice i Perstorp AB med dotterbolag då personuppgifter kan komma delas i koncernen.

Vi använder information som vi samlar in, eller som du som kund, anställd eller leverantör lämnar till för dessa huvudsakliga skäl:

 • För att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot leverantörer eller kunder använder vi t.ex. kontaktuppgifter som vi samlar in genom avtal eller på annat sätt.
 • För att kunna svara på frågor eller synpunkter som inkommit genom e-post från anställda i andra Mickes Lackservice i Perstorp AB eller från kunder behöver vi behandla e-post, namn och eventuella andra personuppgifter som lämnats genom e-postmeddelandet.
 • För att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss genom exempelvis bokföringslagen behöver vi lagra räkenskapsinformation under föreskriven tid.

För denna hantering av dina personuppgifter är Mickes Lackservice i Perstorp AB personuppgiftsansvarig. Du hittar uppgifter för hur du kontaktar oss under rubriken “Kontakta oss” nedan.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter:

Innehåll

Våra principer

Mickes Lackservice i Perstorp AB driver verksamhet inom Lack- och Skadeservice. Att behandla användardata i enlighet med gällande regler och på ett säkert, effektivt och värdeskapande sätt är av central betydelse för att förtroende för såväl kunder som för våra anställda och partners. Att skydda den enskilda användarens integritet är avgörande för att behålla deras förtroende och utveckla de långsiktiga relationer som vi eftersträvar. Mickes Lackservice i Perstorp ABs ledning är ansvariga för att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och på ett sätt som förvaltar individernas förtroende.

Personuppgifter vi samlar in

Mickes Lackservice i Perstorp AB samlar in uppgifter för att uppfylla avtal med våra leverantörer, partners, anställda och arbetssökande samt för att ge bästa möjliga service till dig som kund. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du oss direkt i samband med vår ansökningsprocess, kontakt via brev, e-post eller inom affärsrelaterad relation. Vi kan även komma att inhämta uppgifter från tredje part. Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Autoexperten i Sverige AB

Du kan göra val angående uppgifter Mickes Lackservice i Perstorp AB samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion eller motsvarande, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen. De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Mickes Lackservice i Perstorp AB, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med aktörer som utför tjänster för vår räkning så att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Vi delar även information med aktörer som vi anlitat för att tillhandahålla kundservice, support eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster då de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder och anställda, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök.
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter och funktioner, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Mickes Lackservice i Perstorp AB, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Mickes Lackservice i Perstorp AB kommer vi inte att själva undersöka en individs privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till produkter och funktioner från tredje part vars integritetspolicyer skiljer sig från Mickes Lackservice i Perstorp ABs. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter och funktioner behandlas dina uppgifter enligt deras respektive integritetspolicy.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Hur du administrerar dina rättigheter enligt Dataskyddslagen för Mickes Lackservice i Perstorp AB kan du läsa om i avsnittet “Kontakta oss”.

Dina individuella rättigheter

Mickes Lackservice i Perstorp AB följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,
 • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Säkerhet för dina personuppgifter

Mickes Lackservice i Perstorp AB använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från otillåten tillgång, oönskad förändring samt förlust av data. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via internet, skyddas dessa uppgifter med kryptering.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av Mickes Lackservice i Perstorp AB kan lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där Mickes Lackservice i Perstorp AB, våra samarbetspartners eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna integritetspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om vi, av skäl som vi redogör för i avsnittet “Anledningar till att vi delar dina personuppgifter” skulle överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i tredje land, d.v.s. land utanför EU/EEA, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. Vi kommer att använda EU:s standardklausuler som lämpliga säkerhetsåtgärder där det är möjligt.

Vårt bevarande av personuppgifter

Mickes Lackservice i Perstorp AB bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna, funktionerna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

 • Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna, tjänsterna och funktionerna? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas, tjänsternas och funktionernas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.
 • Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.
 • Har du godkänt användning av en längre bevarandeperiod? I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.
 • Har Mickes Lackservice i Perstorp AB juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

Cookies och liknande teknik

För information om vilka cookies Mickes Lackservice i Perstorp AB använder och hur, se vår cookiepolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs för att återspegla användarfeedback och ändringar i våra produkter, tjänster och funktioner. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs i avsnittet “Ändringshistorik”. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur Mickes Lackservice i Perstorp AB använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. Läs gärna denna integritetspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Mickes Lackservice i Perstorp AB skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss

Har du frågor, alternativt om du vill komma i kontakt med Mickes Lackservice i Perstorp ABs Dataskyddssamordnare, skicka då e-post till mlackservice@telia.com.

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Integritetspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra produkter, tjänster och funktioner från den dagen kommer att vara föremål för den nya Integritetspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

November 2021: Ytterligare uppdateringar och ändringar för att policyn på ett tydligare sätt skall reflektera hur vi bedriver vår verksamhet och i samband med det behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du begär att få dessa uppfyllda, överföring av personuppgifter till tredje land och för att vara mer koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.